logo Octo Noble Food Marketing

Privacy beleid

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Octo Noble Food Marketing B.V. (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar klanten, medewerkers of andere geïnteresseerden.

Wij adviseren je om het Privacy beleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke


Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Carl Lockefeer, Hermelijn 20 te Veldhoven. Telefoon: +31 6 34 63 00 08, KvK nummer: 77695267.

Gezien de aard en omvang van de onderneming is “de organisatie” is niet verplicht om een Functionaris gegevensverwerking (FG) aan te stellen. Zaken over AVG en Privacy kunnen gericht worden aan: carl@octo.marketing.

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel


2.1 In het kader werkzaamheden worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer(s)
d) e-mailadres
e) betaalwijze en machtiging
f) bankrekeningnummer en betalingen
g) interesses en voorkeuren

2.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact voor afstemming en planning van werkzaamheden, voor de verstrekking van de door jouw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jouw verkregen informatie,
b) je naam, bankrekeningnummer wordt gebruikt om facturatie en betalingen te verrichten;
c) je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk één jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de organisatie;
d) interesses en voorkeuren worden gebruikt om gericht met je te communiceren, over onder andere: algemene informatie, evenementen, nieuwsbrieven, product informatie en of aanbiedingen, Deze verstrekking kan via verschillende kanalen plaatsvinden; zowel fysiek en als online.
e) E-mailmarketing (zowel opt in en opt-out): De organisatie gebruikt je naam en e-mailadres om je maandelijks haar e-mail nieuwsbrief met informatie over gelijksoortige activiteiten, diensten, informatie en producten te delen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing:
f) je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk één jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de organisatie.

3. Bewaartermijnen

3.1 De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de periode van de overeenkomst, tot maximaal één jaar na afloop van de laatste werkdag van de opdracht. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, zoals het ‘versleutelen’ van bestanden bij verzending per email. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten, waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacy beleid na te leven.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via carl@octo.marketing kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten. 5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met: carl@octo.marketing. De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen één maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegeven te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen. 5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact kan je altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter. 5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan: carl@octo.marketing.

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website van de organisatie bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.