Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden


1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst (“overeenkomst”) tussen Octo Noble Food Marketing b.v.., statutair gevestigd te Veldhoven en kantoorhoudende te (550MH) Hermelijn 22 te Veldhoven en een opdrachtgever (“opdrachtgever”) en op iedere aanbieding van Octo Noble Food Marketing b.v., voor zover van deze voorwaarden door Octo Noble Food Marketing b.v. en de opdrachtgever niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere overeenkomst gesloten met een groepsmaatschappij van Octo Noble Food Marketing b.v. tenzij deze groepsmaatschappij andere voorwaarden van toepassing verklaart.
1.3. Deze voorwaarden kunnen van toepassing zijn op een overeenkomst gesloten met een aan Octo Noble Food Marketing b.v. gelieerde partij, niet zijnde een groepsmaatschappij, indien deze partij deze voorwaarden van toepassing verklaart.
1.4. In de voorgaande leden omvat “Octo Noble Food Marketing b.v.” in deze voorwaarden ook de groepsmaatschappij (in het geval van artikel 1.2) dan wel de gelieerde partij die de voorwaarden van toepassing verklaarde (in het geval van artikel 1.3).
1.5. Inkoop of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
1.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde van kracht. Partijen zullen in dat geval nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.7. Indien en voor zover in een akte of in een door Octo Noble Food Marketing b.v. opgestelde en door opdrachtgever geaccepteerde offerte van deze voorwaarden wordt afgeweken gaan die afwijkingen voor deze voorwaarden.
1.8. Waar in deze voorwaarden wordt verwezen naar “Octo Noble Food Marketing b.v.” wordt daarmee, voor zover toepasselijk, mede haar directie en medewerkers begrepen.
1.9. De voorwaarden worden ook gepubliceerd via: http://www.octo.marketing/algemenevoorwaarden
1.10. De al dan niet elektronische administratie van Octo Noble Food Marketing b.v. levert volledig bewijs op van de stellingen van Octo Noble Food Marketing b.v., behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.

2. Aanbiedingen en offertes


2.1. Ieder aanbod van Octo Noble Food Marketing b.v. (bijvoorbeeld in begrotingen, offertes, aanbiedingen, of correspondentie) is vrijblijvend.
2.2. In een aanbod opgenomen prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief btw, bronbelasting en andere heffingen van overheidswege en exclusief te maken kosten (zoals reis-, opslag-, verzend- en administratiekosten).
2.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Octo Noble Food Marketing b.v. niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3. Uitvoering van de overeenkomst


Algemeen
3.1. Verbintenissen voor Octo Noble Food Marketing b.v. zijn altijd inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Octo Noble Food Marketing b.v. garandeert nooit, ook niet impliciet, enig niveau van respons, omzet, zichtbaarheid, traffic en dergelijke.
3.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen hebben termijnen voor Octo Noble Food Marketing b.v. slechts een indicatieve strekking. Octo Noble Food Marketing b.v. raakt door het verstrijken van een termijn niet in verzuim. Artikel 14.1 blijft van toepassing.
3.3. Octo Noble Food Marketing b.v. is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van hulppersonen.
3.4. Octo Noble Food Marketing b.v. is gerechtigd de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen te vervangen.
3.5. De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik dat van zijn toegangscodes wordt gemaakt.
3.6. Indien Octo Noble Food Marketing b.v. diensten levert die bestaan uit:
a. het organiseren van leveringen door een of meer derden (fulfilment), of;
b. het leveren van overige producten of diensten van derden, of;
c. internethosting; geldt voor die diensten:
i) Octo Noble Food Marketing b.v. zal de betreffende derde (waaronder ook de internetprovider wordt begrepen) zo goed mogelijk selecteren;
ii) indien de betreffende derde niet of onjuist levert, raakt Octo Noble Food Marketing b.v. daardoor niet in verzuim;
iii) De algemene voorwaarden van die derde zijn naast die van Octo Noble Food Marketing b.v. op de overeenkomst volledig van toepassing. Indien een bepaling uit de voorwaarden van de derde strijdig is met een bepaling uit deze voorwaarden, is de voor Octo Noble Food Marketing b.v. meest gunstige bepaling
van toepassing, zulks ter beoordeling van Octo Noble Food Marketing b.v.. Octo Noble Food Marketing b.v. kan zich dus jegens de wederpartij ook beroepen op de bepalingen opgenomen in de voorwaarden van die derde.
3.7. Artikel 3.6 geldt ook ingeval van de levering van standaardsoftware. Indien met betrekking tot deze software de opdrachtgever een licentieovereenkomst met de rechthebbende op die software sluit, geldt daarboven dat met betrekking tot die software de opdrachtgever uitsluitend aanspraak heeft op die rechthebbende. De opdrachtgever vrijwaart Octo Noble Food Marketing b.v. voor iedere aanspraak van de rechthebbende in verband met de betreffende levering of het daarop volgende gebruik.
3.8. Voor de eigen diensten van Octo Noble Food Marketing b.v. als zodanig als bedoeld in artikel 3.6 gelden, onverminderd het bovenstaande, de bepalingen over verzuim en aansprakelijkheid opgenomen in deze voorwaarden.
3.9. Opdrachtgever zal geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Onder inbreuk wordt hier onder meer verstaan inbreuk op auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom, inbreuk op privacy rechten waaronder het versturen van e-mail in strijd met de wet of zelfregulering, computervredebreuk en daarmee vergelijkbare vormen van het toebrengen van schade aan enige derde of het op onverantwoorde wijze laten ontstaan van een risico daarop. Indien een derde aan Octo Noble Food Marketing b.v. meldt dat de opdrachtgever, gebruik makend van de systemen van Octo Noble Food Marketing b.v. (bijvoorbeeld indien Octo Noble Food Marketing b.v. hostingdiensten levert), inbreuk maakt op enig recht, zal Octo Noble Food Marketing b.v. de opdrachtgever hiervan in kennis stellen. Octo Noble Food Marketing b.v. is, onverminderd haar overige rechten uit de wet en deze voorwaarden, altijd gerechtigd in zo’n geval de betreffende informatie of dienst geheel of gedeeltelijk te blokkeren.
3.10. Opdrachtgever zal bij het gebruik maken van de diensten en/of systemen van Octo Noble Food Marketing b.v. handelen als een professionele gebruiker. Opdrachtgever zal altijd prompt de aanwijzingen van Octo Noble Food Marketing b.v. opvolgen en de diensten van Octo Noble Food Marketing b.v. gebruiken:
a. conform het doel daarvan, en;
b. zonder inbreuk te maken op rechten van derden, en;
c. zonder virussen of malware te verspreiden, en;
d. zonder derden toe te laten die diensten ook of in plaats van opdrachtgever te gebruiken, en;
e. zonder het systeem zo in te richten dat het onevenredig wordt belast;
f. zonder de systemen te verstoren of gevaar daarvoor op te leveren, bijvoorbeeld door, maar niet beperkt tot, intensief dataverkeer, spammail, open relay en portscan.
3.11. Opdrachtgever zal geen onrechtmatige uitingen verspreiden of bewaren.
3.12. Kosten van overheidstoezicht en -ingrijpen zijn voor opdrachtgever.
3.13. Indien opdrachtgever in strijd handelt met artikel 3.9, 3.10 en/of 3.11 is Octo Noble Food Marketing b.v. gerechtigd:
1. de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen terwijl opdrachtgever de vergoeding en de kosten tot het einde van de looptijd verschuldigd blijft welke vergoedingen en kosten onmiddellijk opeisbaar worden; en/of
2. gebruik van de systemen of toegang tot de informatie van opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te blokkeren; in beide gevallen zonder daar op enigerlei wijze aansprakelijk te worden ook als later zou blijken dat er geen sprake is van een inbreuk of tekortkoming van opdrachtgever.
3.14. Niet gebruikt dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende tijdsperiode. Indien opdrachtgever meer verbruikt dan een overeengekomen limiet, brengt Octo Noble Food Marketing b.v. opdrachtgever dit extra verbruik in rekening.
3.15. Opdrachtgever zal bij het gebruik van de netwerken van derden via het netwerk van Octo Noble Food Marketing b.v. zich houden aan de voorwaarden van die derden.
3.16. Octo Noble Food Marketing b.v. zal zich inspannen haar systemen 24 uur en 7 dagen per week beschikbaar te houden, tenzij anders aangegeven en altijd met uitzondering van de tijd die nodig is voor onderhoud.
Software
3.17. De bepalingen hieronder gelden voor door Octo Noble Food Marketing b.v. te leveren software, onverminderd artikel 3.6 tot en met 3.10 met betrekking tot de software van derden. Onder software wordt, ter voorkoming van misverstanden, iedere digitale functionaliteit begrepen onverschillig of deze, bijvoorbeeld, in een website, mobiele applicatie, standalone of binnen een sociaal medium platform functioneert. Octo Noble Food Marketing b.v. garandeert niet dat de software zal blijven functioneren nadat de systeemsoftware (waaronder het betreffende platform en/of de relevante API) is ge-upgrade. Octo Noble Food Marketing b.v. zal op verzoek van de opdrachtgever tegen haar gebruikelijke tarieven de software aanpassen aan upgrades en wel zo snel mogelijk als zij deze werkzaamheden kan inplannen.
3.18. Octo Noble Food Marketing b.v. garandeert evenmin dat de software functioneert in combinatie met andere software die geen systeemsoftware is.
3.19. Octo Noble Food Marketing b.v. garandeert niet dat het geleverde voldoet aan het doel dat de opdrachtgever daarmee had en dat het geleverde geen fouten bevat of zal bevatten.
3.20. Tenzij anders overeengekomen behoudt Octo Noble Food Marketing b.v. eigendom van de broncodes en de frameworks. De opdrachtgever kan desgewenst op eigen kosten bij een professionele en goed bekend staande escrow agent een escrowregeling organiseren. Octo Noble Food Marketing b.v. werkt tegen haar gebruikelijke uurtarieven mee aan een dergelijke regeling.
3.21. De bepalingen van artikel 3.22 en verder hieronder zijn naast de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing op het vervaardigen, parametriseren en anderszins aanpassen van software.
3.22. De software zal zoveel mogelijk functioneren met de in de relevante omgeving gebruikte versies van de systeemsoftware.
3.23. Indien partijen werken op basis van een vaste prijs en/of werken volgens een agile methode, geschiedt foutherstel tegen de uurtarieven van Octo Noble Food Marketing b.v. en conform de bij Octo Noble Food Marketing b.v. beschikbare capaciteit.
3.24. Octo Noble Food Marketing b.v. vervaardigt de software conform de door haar opgestelde specificaties. Zij zal de specificaties aan de opdrachtgever voorleggen. Tenzij de opdrachtgever binnen de door Octo Noble Food Marketing b.v. gestelde termijn (dan wel, bij gebreke daaraan: binnen twee dagen nadat de specificaties aan de opdrachtgever zijn meegedeeld) schriftelijk anders bericht, worden de specificaties geacht te zijn goedgekeurd.
3.25. Indien geen testperiode is overeengekomen, geldt dat de software geaccepteerd is bij levering.
3.26. Indien een testperiode is overeengekomen zal gedurende die periode (bij gebreke van een overeengekomen periode duurt deze tien dagen na levering) de opdrachtgever de software kunnen testen.
3.27. Indien de opdrachtgever meent dat het geleverde fouten bevat (in die zin dat het geleverde niet functioneert in overeenstemming met de specificaties), meldt hij dat feit en de fouten schriftelijk en tijdig aan Octo Noble Food Marketing b.v.. Indien de opdrachtgever meent dat de software geen fouten bevat, meldt hij dat ook. Daarmee accepteert hij de software.
3.28. Bij het uitblijven van een foutmelding binnen vier dagen na afloop van de testperiode of, ingeval van een tweede of volgende testperiode, bij het uitblijven van een zodanige foutmelding binnen vier dagen na afloop van de betreffende volgende testperiode, zal het geleverde geacht te zijn geaccepteerd. Ook indien de opdrachtgever het geleverde bij haar bedrijfsvoering gebruikt zal het geleverde geacht te zijn geaccepteerd.
3.29. Octo Noble Food Marketing b.v. zal ingeval de opdrachtgever fouten constateert, deze zoveel mogelijk herstellen waarna de testperiode opnieuw aanvangt.
3.30. De dag waarop het (herstelde) geleverde zal zijn geaccepteerd, geldt als de eerste dag van de garantietermijn. Fouten die hinderlijk zijn maar het gebruik van de software niet onmogelijk maken, kunnen aan acceptatie niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Octo Noble Food Marketing b.v. te trachten deze fouten conform deze voorwaarden te herstellen.
3.31. Octo Noble Food Marketing b.v. herstelt fouten in de software gedurende drie maanden na acceptatie om niet. Daarna verricht zij foutherstel tegen hetzij een eventueel overeengekomen onderhoudsvergoeding, hetzij tegen haar uurtarieven. Octo Noble Food Marketing b.v. herstelt de fouten zo snel als het voor haar mogelijk is binnen haar capaciteit waarbij de ernst van de fout de prioriteit zal bepalen.
Zoekmachine marketing
3.32. Indien de diensten van Octo Noble Food Marketing b.v. verband houden met zoekmachinemarketing gelden naast het overige in deze voorwaarden bepaalde, onderstaande bepalingen.
3.33. Octo Noble Food Marketing b.v. kan nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden als blijkt dat haar activiteiten (waaronder het opvolgen van haar advies) leiden tot een minder goed resultaat als gehoopt. Ook niet als er sprake is van een verslechtering van de positie van opdrachtgever of zelfs van een boete.
3.34. Indien de opdracht mede inhoudt het geven van opdracht tot het (laten) plaatsen van reclame, geeft opdrachtgever hierbij Octo Noble Food Marketing b.v. een volmacht om namens haar reclame te plaatsen en te laten plaatsen voor zover die handelingen redelijkerwijs binnen de opdracht van Octo Noble Food Marketing b.v. verwacht kunnen worden.

4. Levering


4.1. Geleverde goederen en diensten waarbij bij de beoordeling subjectieve elementen een rolspelen, kunnen, onverminderd hetgeen omtrent aansprakelijkheid elders in deze voorwaarden is bepaald, slechts leiden tot aansprakelijkheid van de zijde van Octo Noble Food Marketing b.v. indien de opdrachtgever bewijst dat Octo Noble Food Marketing b.v. niet voldaan heeft aan haar inspanningsverbintenissen.
4.2. Octo Noble Food Marketing b.v. is gerechtigd de productie aan de hand van een ontwerp eerst te laten aanvangen nadat de opdrachtgever aan dat ontwerp en/of die productie zijn goedkeuring heeft gegeven.
4.3. Software en digitale bestanden worden geleverd doordat deze aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, via FTP, filesharing, mail, fysieke drager of anderszins worden geleverd, dan wel op de relevante systemen (waaronder de website of het relevante sociaal medium platform) worden geïnstalleerd.
4.4. De opdrachtgever controleert fysieke goederen bij levering en de overige goederen uiterlijk binnen twee werkdagen na levering. Tenzij de opdrachtgever bij fysieke goederen onmiddellijk en met betrekking tot de overige goederen binnen twee werkdagen na levering schriftelijk anders bericht, staat vast dat het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Dit geldt niet indien in deze voorwaarden voor bepaalde goederen een afwijkende regeling is opgenomen.
4.5. De opdrachtgever accepteert hierbij onvoorwaardelijk dat gedrukte/geprinte of anderszins fysiek vervaardigde werken, zoals een drukproef, kunnen afwijken van de elektronische ontwerpen daarvan, bijvoorbeeld, maar niet beperkt doordat de kleuren niet gelijk zijn.

5. Gegevens en materialen van opdrachtgever


5.1. De opdrachtgever moet dat doen wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste levering door Octo Noble Food Marketing b.v. mogelijk te maken. De opdrachtgever moet bijvoorbeeld tijdig volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens (waaronder databestanden) en materialen aanleveren. Indien de opdrachtgever dat niet doet, heeft Octo Noble Food Marketing b.v. recht op vergoeding van de aan haar zijde ontstane kosten en de door haar gewerkte extra uren tegen haar gebruikelijke uurtarief, onverminderd de overige rechten van Octo Noble Food Marketing b.v. uit de overeenkomst of de wet.
5.2. Indien de opdrachtgever aan Octo Noble Food Marketing b.v. informatiedragers, elektronische bestanden, software, etc. verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
5.3. De opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor het maken van afdoende back-ups van het aan Octo Noble Food Marketing b.v. verstrekte of door tussenkomst van Octo Noble Food Marketing b.v. gepubliceerde of het door Octo Noble Food Marketing b.v. gehoste. Dit geldt dus ook indien de opdrachtgever digitale informatie aanlevert die door Octo Noble Food Marketing b.v. al dan niet online wordt gepubliceerd of gehost of indien de opdrachtgever zelf digitale informatie plaatst met gebruikmaking van de systemen van Octo Noble Food Marketing b.v.. 5.4. De opdrachtgever is evenzo zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van het door Octo Noble Food Marketing b.v. aan haar geleverde en het door of door bemiddeling van Octo Noble Food Marketing b.v. voor haar vervaardigde, ook indien dit mede of uitsluitend op de systemen van Octo Noble Food Marketing b.v. wordt bewaard. Octo Noble Food Marketing b.v. levert aan het maken van dergelijke back-ups haar medewerking tegen haar gebruikelijke uurtarieven.
5.5. De opdrachtgever vrijwaart Octo Noble Food Marketing b.v. voor alle aanspraken verband houdende met het niet nakomen van zijn verplichtingen uit dit artikel.

6. Duur van de overeenkomst


6.1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst tussentijds beëindigt, betaalt hij;
i) de door Octo Noble Food Marketing b.v. voor de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten en aangegane verplichtingen waarvoor zij in de toekomst kosten moet maken,
en
ii) het gehele overeengekomen honorarium.
6.2. Een duurovereenkomst heeft, tenzij anders overeengekomen, een duur van een jaar en wordt van rechtswege jaarlijks automatisch verlengd tenzij de wederpartij deze duurovereenkomst tegen het einde van een al dan niet verlengde termijn schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
6.3. Een overeenkomst die in afwijking van het vorige lid is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
6.4. Onverminderd haar overige bevoegdheden uit de wet of de overeenkomst, is Octo Noble Food Marketing b.v. gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen zonder daardoor schadeplichtig te worden, indien:
1. i) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
2. ii) aan Octo Noble Food Marketing b.v. ter kennis gekomen informatie reden geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
3. iii) de opdrachtgever verzocht is voldoende zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft;
4. iv) de opdrachtgever liquideert, failleert, beslag wordt gelegd op zijn vermogen of op een deel daarvan en dat beslag niet binnen drie maanden wordt opgeheven,;
5. v) zich omstandigheden voordoen van dien aard dat nakoming harerzijds van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van haar kan worden gevergd, of indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Octo Noble Food Marketing b.v. mag worden verwacht.
6.5. Indien Octo Noble Food Marketing b.v. gerechtigd is de overeenkomst te beëindigen of te ontbinden, is zij evenzo gerechtigd nakoming van haar verbintenissen op te schorten.
6.6. Dat opschorten kan ook inhouden het staken van het online beschikbaar houden.

7. Na het einde van de overeenkomst


7.1. Octo Noble Food Marketing b.v. is gerechtigd na het einde van de overeenkomst alle in haar bezit zijnde bestanden van opdrachtgever te wissen en alle eventueel nog in haar bezit zijnde materialen te vernietigen.
7.2. Octo Noble Food Marketing b.v. kan niet aansprakelijk worden indien zij deze rechten uitoefent, ook indien daardoor bestanden en/of materialen verloren zouden gaan.
7.3. Octo Noble Food Marketing b.v. zal, indien opdrachtgever daar voor het einde van de overeenkomst om verzoekt, meewerken aan de overdracht van haar diensten aan een eventuele nieuwe dienstverlener of aan het leveren aan opdrachtgever van kopieën van de digitale bestanden in haar bezit, dan wel opdrachtgever in de gelegenheid stellen de materialen op te halen. Octo Noble Food Marketing b.v. kan digitale bestanden bewaren doch zij is hiertoe op geen enkele wijze verplicht.
7.4. De kosten van de werkzaamheden van Octo Noble Food Marketing b.v. zijn voor de opdrachtgever. De bestede tijd zal Octo Noble Food Marketing b.v. tegen haar gebruikelijke tarieven in rekening brengen.
7.5. Octo Noble Food Marketing b.v. is gerechtigd eerst over te gaan tot enige medewerking nadat zij een adequaat voorschot betaald heeft gekregen.
7.6. Indien de overeenkomst die eindigt onder meer hostingdiensten bevat, geldt voor de door Octo Noble Food Marketing b.v. gehoste informatie dat zij deze niet onmiddellijk na het einde van de overeenkomst verwijdert, doch eerst na drie maanden na dat einde.
7.7. Indien het einde van de overeenkomst gelegen is in een van de gronden van artikel 6.4 of verzuim van de opdrachtgever, vervallen met het einde van de overeenkomst tevens alle onder de overeenkomst aan de opdrachtgever verstrekte licenties. De opdrachtgever zal in dat geval het gebruik van het geleverde omgaand staken en gestaakte houden. Octo Noble Food Marketing b.v. zal niet gehouden zijn tot enige verdere medewerking.

8. Prijzen


8.1. Indien Partijen geen vast honorarium zijn overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en zal de opdrachtgever de kosten van Octo Noble Food Marketing b.v. betalen.
8.2. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Octo Noble Food Marketing b.v., tenzij en voor zover partijen andere tarieven overeenkwamen.
8.3. Octo Noble Food Marketing b.v. is gerechtigd al haar tarieven jaarlijks per 1 januari van een jaar te verhogen met het door het CBP gepubliceerde inflatiecijfer over het verstreken jaar. Octo Noble Food Marketing b.v. kan reeds verstuurde nota’s die betrekking hebben op de periode na 1 januari corrigeren.
8.4. Indien lonen en prijzen van haar leveranciers meer dan 10% stijgen boven de in het voorgaande lid bedoelde inflatie, kan Octo Noble Food Marketing b.v. de opdrachtgever verzoeken akkoord te gaan met een aanpassing aan die hogere lonen en prijzen. Indien de opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan, is Octo Noble Food Marketing b.v. gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

9. Betaling


9.1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Octo Noble Food Marketing b.v. aangegeven bankrekening. Indien geen termijn is vermeld geldt een termijn van dertig dagen na factuurdatum.
9.2. Octo Noble Food Marketing b.v. is gerechtigd te verlangen dat 50% van het honorarium en/of de kosten vooraf betaald wordt.
9.3. Duurovereenkomsten worden vooraf betaald. Hetzij per jaar, hetzij per maand. Indien niets is bepaald, wordt per jaar vooraf betaald.
9.4. De opdrachtgever verricht de aan Octo Noble Food Marketing b.v. verschuldigde betalingen zonder korting, verrekening of opschorting.
9.5. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van Octo Noble Food Marketing b.v. voldoende zekerheid stellen voor nakoming van zijn bestaande en toekomstige verplichtingen.
9.6. Als de opdrachtgever niet tijdig en/of volledig betaalt, dan wel een andere verbintenis niet of niet geheel en tijdig uitvoert, is de opdrachtgever in verzuim en heeft Octo Noble Food Marketing b.v. het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, niet uit te voeren en/ of een deel of geheel van haar systemen voor opdrachtgever en/of voor derden te blokkeren en/of jegens de opdrachtgever retentierechten uit te oefenen, onverminderd haar recht op (al dan niet gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
9.7. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling van enig bedrag is de opdrachtgever naast de hoofdsom verschuldigd:
i) vanaf de vervaldag tot aan de datum van gehele betaling, een samengestelde rente van vijftien procent per jaar over de verschuldigde hoofdsom verschuldigd, met een minimum van EUR 250,-;
en
ii) de redelijke incassokosten van Octo Noble Food Marketing b.v., inclusief de volledige kosten van rechtsbijstand die Octo Noble Food Marketing b.v. heeft gemaakt, met een minimum van EUR 250,-.

10. (Intellectuele) eigendom


10.1. Onder voorbehoud van volledige voldoening door de opdrachtgever van haar verplichtingen jegens Octo Noble Food Marketing b.v., verkrijgt hij een licentie voor het gebruik van de door Octo Noble Food Marketing b.v. op grond van de overeenkomst voor haar tot stand gebrachte werken.
10.2. De licentie is beperkt tot gebruik binnen en ten behoeve van het bedrijf van de opdrachtgever. De licentie is niet overdraagbaar en niet sublicentieerbaar tenzij dat laatste noodzakelijk is voor het toegestane gebruik.
10.3. De licentie wordt verleend voor de bij de overeenkomst overeengekomen doeleinden en periode. Indien er over de doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan is de licentie beperkt tot dat gebruik waarvoor op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst voornemens waren die vast waren én die Octo Noble Food Marketing b.v. kende. Tenzij anders overeengekomen, is de licentie beperkt tot ongewijzigd gebruik van het geleverde en gebruik binnen Nederland en voor wat betreft gebruik online en/of binnen social media: in de Nederlandse taal of de taal die partijen voor ogen stond. Ingeval van software geldt daarnaast ook dat het geleverde (bij gebreke van overeengekomen doeleinden) kan worden gebruikt op het systeem waarop het de eerste maal met goedkeuring van Octo Noble Food Marketing b.v. is geïnstalleerd mits overigens binnen de hiervoor genoemde beperkingen. Ter voorkoming van misverstanden: tenzij anders overeengekomen kan een door Octo Noble Food Marketing b.v. geleverd concept of ander werk dat om gebruikt te worden moet worden uitgewerkt, alleen door Octo Noble Food Marketing b.v. worden uitgewerkt.
10.4. Voor zover het geleverde (waaronder de software) specifiek voor de opdrachtgever is ontworpen, is de licentie tot het gebruik daarvan exclusief behalve voor zover het geleverde elementen bevat die algemeen zijn en/of, in het geval van software, elementen bevat die Octo Noble Food Marketing b.v. kan en wil gebruiken voor andere klanten. Met betrekking tot deze laatstgenoemde elementen is de licentie niet-exclusief. Met betrekking tot elementen die niet specifiek voor de opdrachtgever zijn ontworpen geldt in ieder geval dat de licentie niet- exclusief is.
10.5. Indien de opdrachtgever het geleverde gebruikt of laat gebruiken op een manier anders dan in de vorige vier leden omschreven, zal zij aan Octo Noble Food Marketing b.v. een vergoeding verschuldigd zijn van 300% van het met Octo Noble Food Marketing b.v. overeengekomen honorarium, onverminderd het recht van Octo Noble Food Marketing b.v. om daarnaast volledige schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen. Octo Noble Food Marketing b.v. is daarnaast gerechtigd de licentie door een enkele verklaring te beëindigen en hetzij het gebruik anders dan toegestaan te verbieden hetzij, na beëindiging, al het gebruik te verbieden.
10.6. Octo Noble Food Marketing b.v. is gerechtigd om voor eigen promotie het geleverde te gebruiken en te vermelden dat zij het geleverde heeft gemaakt en/of laten maken.
10.7. Octo Noble Food Marketing b.v. kan haar naam als maker op het geleverde vermelden. Als Octo Noble Food Marketing b.v. dat doet, zal de opdrachtgever dergelijke vermeldingen niet verwijderen.
10.8. Tenzij anders overeengekomen, is Octo Noble Food Marketing b.v. niet gehouden onderzoek te verrichten naar het bestaan van rechten, waaronder merkrechten, modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden, die zij op verzoek van de opdrachtgever gebruikt in het geleverde.
10.9. Indien persoonsgegevens bij uitvoering van de overeenkomst worden verrijkt, is Octo Noble Food Marketing b.v. tot die verrijking gerechtigd en daarnaast, voor zover dat binnen de geldende privacyregelgeving is toegestaan, is zij gerechtigd de elementen waarmee de gegevens zijn verrijkt toe te voegen aan personen of gegevens opgenomen in haar eigen databases of die van derden. De opdrachtgever is ook daartoe gerechtigd voor zover het gaat om aan Octo Noble Food Marketing b.v. verstrekte persoonsgegevens ten aanzien waarvan zij verantwoordelijke is.
10.10. De opdrachtgever vrijwaart Octo Noble Food Marketing b.v. voor alle aanspraken van derden met betrekking tot door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen of informatie.

11. Privacy


11.1. Octo Noble Food Marketing b.v. is in de relatie tot de opdrachtgever bewerker en de opdrachtgever is verantwoordelijke in de zin van Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WBP”) met betrekking tot persoonsgegevens ten aanzien waarvan de opdrachtgever verantwoordelijke is en die zij verkrijgt ter uitvoering van de overeenkomst. Octo Noble Food Marketing b.v. kan met betrekking tot andere persoonsgegevens dan die van de opdrachtgever afkomstig zowel verantwoordelijke zijn als bewerker.
11.2. Partijen houden zich aan de geldende privacywetgeving en daarop gebaseerde richtlijnen van handhavingsorganen, best practices en zelfregulering. Ter voorkoming van misverstanden: tot die regelgeving behoren ook de Telecommunicatiewet en de Nederlandse Reclame Code. De opdrachtgever als verantwoordelijke garandeert dat het gebruik van de persoonsgegevens conform de overeenkomst in overeenstemming met deze regelgeving geschiedt.
11.3. De opdrachtgever en Octo Noble Food Marketing b.v. als bewerker zullen op eerste verzoek van de meest gerede partij een bewerkingsovereenkomst sluiten.
11.4. Octo Noble Food Marketing b.v. als bewerker verstrekt de persoonsgegevens ten aanzien waarvan de opdrachtgever verantwoordelijke is, slechts aan derden met wie zij een sub-bewerkingsovereenkomst sluit ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, dan wel met toestemming van de opdrachtgever.
11.5. Partijen houden als bewerker de betreffende persoonsgegevens geheim, onverminderd het voorgaande lid.
11.6. Partijen beveiligen hun persoonsgegevens in overeenstemming met geldende eisen aan die beveiliging. Octo Noble Food Marketing b.v. legt haar beveiligingsmaatregelen schriftelijk vast en verschaft, voor zover zij bewerker is, de opdrachtgever als verantwoordelijke op eerste verzoek binnen redelijke termijn een kopie daarvan.
11.7. Octo Noble Food Marketing b.v. als bewerker rapporteert relevante beveiligingsincidenten en datalekken aan de opdrachtgever.
11.8. Octo Noble Food Marketing b.v. als verantwoordelijke ziet toe op een correct gebruik van de persoonsgegevens, ook door de opdrachtgever, en kan daartoe controlegegevens gebruiken. Indien door de opdrachtgever een handeling wordt verricht met een of meer controlegegevens, levert dat jegens de opdrachtgever volledig bewijs op van het verricht zijn van die handeling met meerdere persoonsgegevens, een en ander behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.

12. Eigendomsvoorbehoud en risico overgang


12.1. Het risico van verlies of beschadiging op zaken, gaat over op de opdrachtgever op het moment waarop deze voor transport naar de opdrachtgever, een door hem aangewezen derde of de door Octo Noble Food Marketing b.v. voor opdrachtgever verzorgde opslag, worden vrijgegeven.
12.2. Octo Noble Food Marketing b.v. behoudt zich de eigendom van de zaken die onderdeel uitmaken van het te leveren voor, totdat de opdrachtgever alle uit de overeenkomsten voortvloeiende betalingen heeft verricht. Opdrachtgever is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of anderszins te bezwaren.

13. Overmacht


13.1. Onder overmacht wordt hier verstaan, naast hetgeen daaronder onder Nederlands recht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Octo Noble Food Marketing b.v. redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, en waardoor nakoming van de betreffende verplichting van Octo Noble Food Marketing b.v. uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend in redelijkheid als te bezwaarlijk moet worden aangemerkt. Overmacht ontstaat aldus, bijvoorbeeld, door brand, diefstal, staking, aardbeving, storm, uitval van telecommunicatievoorzieningen, van stroom en/of andere nutsvoorzieningen, overheidsmaatregelen, haperende software, uitval of niet presteren van leveranciers of voor levering essentiële medewerkers.
13.2. Indien Octo Noble Food Marketing b.v. door uitvoering van de betreffende verplichting naar haar redelijk oordeel in conflict zou komen met enig andere partij, geldt dit eveneens als overmacht van Octo Noble Food Marketing b.v.. Octo Noble Food Marketing b.v. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat Octo Noble Food Marketing b.v. de verbintenis had moeten nakomen.
13.3. In geval van verhindering van nakoming door Octo Noble Food Marketing b.v. van een verplichting uit de overeenkomst ten gevolge van overmacht, wordt de betreffende verplichting van Octo Noble Food Marketing b.v. voor de duur van de overmacht opgeschort zonder dat Octo Noble Food Marketing b.v. daardoor schadeplichtig wordt.
13.4. Indien de situatie van overmacht langer duurt dan dertig dagen, dan kan ieder der partijen de overeenkomst beëindigen zonder daardoor jegens de ander schadeplichtig te worden. De opdrachtgever is Octo Noble Food Marketing b.v. in dat geval een pro rata deel van de door Octo Noble Food Marketing b.v. onder de overeenkomst gewerkte verschuldigde.

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring


14.1. Octo Noble Food Marketing b.v. raakt eerst in verzuim na deugdelijke ingebrekestelling waarin haar alsnog een termijn van tenminste dertig dagen wordt gegund om haar verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.
14.2. Octo Noble Food Marketing b.v. is onder meer niet aansprakelijk voor:
i) fouten in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen of informatie;
ii) fouten van door of voor de opdrachtgever ingeschakelde derden;
iii) de onjuistheid of onvolledigheid van offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
iv) fouten of tekortkomingen indien nadat opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt;
v) door haar geleverde adviezen.
14.3. Octo Noble Food Marketing b.v. is alleen aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:
(i) de in redelijkheid gemaakte kosten om de gebrekkige prestatie van Octo Noble Food Marketing b.v. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Octo Noble Food Marketing b.v. toegerekend kunnen worden en nadat Octo Noble Food Marketing b.v. een redelijke mogelijkheid is geboden na te komen,
(ii) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van hierin genoemde directe schade en
(iii) de in redelijkheid gemaakte kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.
14.4. Octo Noble Food Marketing b.v. is niet aansprakelijk voor overige dan in het vorige lid genoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie of verminking of verlies van gegevens of materialen.
14.5. De aansprakelijkheid van Octo Noble Food Marketing b.v. voor alle tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst tezamen met alle door Octo Noble Food Marketing b.v. gepleegde onrechtmatige daden is beperkt tot het bedrag van de door de opdrachtgever aan Octo Noble Food Marketing b.v. betaalde vergoeding (exclusief omzetbelasting) voor de overeenkomst waarop de tekortkoming(en) betrekking heeft (of hebben) verminderd met de kostprijs voor Octo Noble Food Marketing b.v., dan wel, in het geval van een onrechtmatige daad, de overeenkomst. Bij duurovereenkomsten bedraagt de aansprakelijkheid maximaal het bedrag van het per kalenderjaar op grond van die overeenkomst door de opdrachtgever verschuldigde. De totale aansprakelijkheid van Octo Noble Food Marketing b.v. ingeval van een duurovereenkomst is in ieder geval beperkt tot EUR 25.000,-. De aansprakelijkheid van Octo Noble Food Marketing b.v. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar ter zake.
14.6. Artikel 6:89 BW geldt voor ieder der verbintenissen van Octo Noble Food Marketing b.v. tenzij hierin anders bepaald. Onverminderd dat artikel geldt dat alle aansprakelijkheid verband houdende met enige verbintenis eindigt indien de opdrachtgever niet binnen een jaar na uitvoering van de betreffende verbintenis haar schade in rechte vordert.
14.7. Octo Noble Food Marketing b.v. is nooit aansprakelijk voor telecommunicatieverbindingen.
14.8. De beperkingen in de aansprakelijkheid van Octo Noble Food Marketing b.v. gelden niet als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de kring van leidinggevenden van Octo Noble Food Marketing b.v..

15. (Ex-)personeel Octo Noble Food Marketing b.v.


15.1. Tot twaalf maanden na het einde van de overeenkomst zal de opdrachtgever zonder toestemming van Octo Noble Food Marketing b.v. geen personen in dienst nemen of voor zich laten werken (niet direct maar ook niet indirect) die ten tijde van het einde van de overeenkomst dan wel in de twaalf maanden daarvoor, in dienst waren bij Octo Noble Food Marketing b.v..

16. Wijzigen voorwaarden


16.1. Octo Noble Food Marketing b.v. kan deze voorwaarden wijzigen. Zij meldt dat aan de wederpartij. Indien deze niet binnen tien dagen na bericht van die wijziging bezwaar maakt tegen de gewijzigde voorwaarden, gelden deze. Indien de wederpartij wel bezwaar maakt, kan Octo Noble Food Marketing b.v. de overeenkomst binnen een maand na de melding beëindigen dan wel, naar uitsluitende keuze van Octo Noble Food Marketing b.v., de overeenkomst voortzetten onder de ongewijzigde voorwaarden.

17. Toepasselijk recht en geschillen


17.1. De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing
17.2. Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst zullen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde rechter te Eindhoven worden voorgelegd.